என்மார்க்கம் இறப்பொழிக்கும் சன்மார்க்கந் தானே!
sanmarkkam-slid-img1

வணக்கம்!

சன்மார்க்க நெறி ஒரு எளிய இனிய வாழ்க்கை முறை ஆகும், இன்னெறியை கடைபிடிப்பதின் மூலம் உடல், மனம், உயிர் தொடர்பான அறிய பயன்களை நாம் பெற முடியும். இன்றைய தனிமனித மற்றும் உலக சிக்கல்கள் பலவற்றுக்கும் தீர்வாக அமைவது சன்மார்க்க நெறியே!

நோக்கம்

இந்த இணையத்தின் நோக்கம் “வள்ளலார் வகுத்துக் கொடுத்த சன்மார்க்க வாழ்வியல் நெறிக்கு வழிகாட்டி துணை நிற்பதே ஆகும்.

எங்களைப் பற்றி

சன்மார்க்கம் இணையதளம் வள்ளலார் அன்பர்களால் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

செயல்பாடு

1. சன்மார்க்க சுய வழிகாட்டுதல்
2. மற்ற சன்மார்க்க அன்பர்களிடம் இருந்து குறிப்புகளை பெறுதல்
3. வள்ளலாரின் பாடல் மற்றும் உரை நடைகளை கணிணி மையமாக்கல்