அருள்நெறி 

அருள்நெறி:

அடிகளின் உபதேசத்தைக் கேட்ட அன்பர் ஒருவர் எழுதிவைத்த குறிப்பு.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *