என்மார்க்கம் இறப்பொழிக்கும் சன்மார்க்கந் தானே!

Uncategorized

“திருஅருட்பா வரலாறு – 1 ” – தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

உ தயவு அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி “திருஅருட்பா வரலாறு” – சன்மார்க்க சங்கச் சாதுக்களின் வேண்டுகோளின் படி வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு “திருவருட்பிரகாச வள்ளற்பெருமானின்” ஒப்புதலின் படி திருஅருட்பா முதல் பதிப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டது ” உரை : வடலூர் . புலவர். சீனி. சட்டையப்பனார் வெளியீடு : வள்ளலார் இளைஞர் மன்றம் – கோட்டக்கரை – வடலூர் வள்ளலார் குடில் – விருத்தாசலம்.  வள்ளலார் பெருவெளி இணையதளக்…

Read More

“திருஅருட்பா வரலாறு – 2” – தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

உ தயவு அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி “திருஅருட்பா வரலாறு” – சன்மார்க்க சங்கச் சாதுக்களின் வேண்டுகோளின் படி வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு “திருவருட்பிரகாச வள்ளற்பெருமானின்” ஒப்புதலின் படி திருஅருட்பா முதல் பதிப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டது ” உரை : வடலூர் . புலவர். சீனி. சட்டையப்பனார் வெளியீடு : வள்ளலார் இளைஞர் மன்றம் – கோட்டக்கரை – வடலூர் வள்ளலார் குடில் – விருத்தாசலம்.  வள்ளலார் பெருவெளி இணையதளக்…

Read More

“திருஅருட்பா வரலாறு – 3” – வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

உ தயவு அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி “திருஅருட்பா வரலாறு” – சன்மார்க்க சங்கச் சாதுக்களின் வேண்டுகோளின் படி வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு “திருவருட்பிரகாச வள்ளற்பெருமானின்” ஒப்புதலின் படி திருஅருட்பா முதல் பதிப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டது ” உரை : வடலூர் . புலவர். சீனி. சட்டையப்பனார் வெளியீடு : வள்ளலார் இளைஞர் மன்றம் – கோட்டக்கரை – வடலூர் வள்ளலார் குடில் – விருத்தாசலம்.  வள்ளலார் பெருவெளி இணையதளக்…

Read More

“திருஅருட்பா வரலாறு – 4” – வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

உ தயவு அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி “திருஅருட்பா வரலாறு” – சன்மார்க்க சங்கச் சாதுக்களின் வேண்டுகோளின் படி வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு “திருவருட்பிரகாச வள்ளற்பெருமானின்” ஒப்புதலின் படி திருஅருட்பா முதல் பதிப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டது ” உரை : வடலூர் . புலவர். சீனி. சட்டையப்பனார் வெளியீடு : வள்ளலார் இளைஞர் மன்றம் – கோட்டக்கரை – வடலூர் வள்ளலார் குடில் – விருத்தாசலம்.  வள்ளலார் பெருவெளி இணையதளக்…

Read More

“திருஅருட்பா வரலாறு – 5” – வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

உ தயவு அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி “திருஅருட்பா வரலாறு” – சன்மார்க்க சங்கச் சாதுக்களின் வேண்டுகோளின் படி வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு “திருவருட்பிரகாச வள்ளற்பெருமானின்” ஒப்புதலின் படி திருஅருட்பா முதல் பதிப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டது ” உரை : வடலூர் . புலவர். சீனி. சட்டையப்பனார் வெளியீடு : வள்ளலார் இளைஞர் மன்றம் – கோட்டக்கரை – வடலூர் வள்ளலார் குடில் – விருத்தாசலம்.  வள்ளலார் பெருவெளி இணையதளக்…

Read More

“திருஅருட்பா வரலாறு – 6” – வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

உ தயவு அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி “திருஅருட்பா வரலாறு” – சன்மார்க்க சங்கச் சாதுக்களின் வேண்டுகோளின் படி வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு “திருவருட்பிரகாச வள்ளற்பெருமானின்” ஒப்புதலின் படி திருஅருட்பா முதல் பதிப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டது ” உரை : வடலூர் . புலவர். சீனி. சட்டையப்பனார் வெளியீடு : வள்ளலார் இளைஞர் மன்றம் – கோட்டக்கரை – வடலூர் வள்ளலார் குடில் – விருத்தாசலம்.  வள்ளலார் பெருவெளி இணையதளக்…

Read More

தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் நமது திருஅருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானார் மீது பாடிய “திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருப்பள்ளி எழுச்சி”

உ தயவு அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி “திருஅருட்பா வரலாறு” – சன்மார்க்க சங்கச் சாதுக்களின் வேண்டுகோளின் படி வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு “திருவருட்பிரகாச வள்ளற்பெருமானின்” ஒப்புதலின் படி திருஅருட்பா முதல் பதிப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டது ” உரை : வடலூர் . புலவர். சீனி. சட்டையப்பனார் வெளியீடு : வள்ளலார் இளைஞர் மன்றம் – கோட்டக்கரை – வடலூர் வள்ளலார் குடில் – விருத்தாசலம்.  வள்ளலார் பெருவெளி இணையதளக்…

Read More

திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருச்சந்நிதி முறையீடு – 2. சரணமஞ்சரி – தொழுவூர் வேலாயுதனார் இயற்றியது

உ தயவு அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி “திருஅருட்பா வரலாறு” – சன்மார்க்க சங்கச் சாதுக்களின் வேண்டுகோளின் படி வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு “திருவருட்பிரகாச வள்ளற்பெருமானின்” ஒப்புதலின் படி திருஅருட்பா முதல் பதிப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டது ” உரை : வடலூர் . புலவர். சீனி. சட்டையப்பனார் வெளியீடு : வள்ளலார் இளைஞர் மன்றம் – கோட்டக்கரை – வடலூர் வள்ளலார் குடில் – விருத்தாசலம்.  வள்ளலார் பெருவெளி இணையதளக்…

Read More

அருள்நாம மந்திராமிர்தம் – திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருச்சந்நிதி முறையீடு – 3 – தொழுவூர் வேலாயுதனார் இயற்றியது – Thozhuvur Velayuthanar

உ தயவு அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி “திருஅருட்பா வரலாறு” – சன்மார்க்க சங்கச் சாதுக்களின் வேண்டுகோளின் படி வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு “திருவருட்பிரகாச வள்ளற்பெருமானின்” ஒப்புதலின் படி திருஅருட்பா முதல் பதிப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டது ” உரை : வடலூர் . புலவர். சீனி. சட்டையப்பனார் வெளியீடு : வள்ளலார் இளைஞர் மன்றம் – கோட்டக்கரை – வடலூர் வள்ளலார் குடில் – விருத்தாசலம்.  வள்ளலார் பெருவெளி இணையதளக்…

Read More

தசபங்கி – திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருச்சந்நிதி முறையீடு – 4- தொழுவூர் வேலாயுதனார் இயற்றியது

உ தயவு அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி “திருஅருட்பா வரலாறு” – சன்மார்க்க சங்கச் சாதுக்களின் வேண்டுகோளின் படி வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு “திருவருட்பிரகாச வள்ளற்பெருமானின்” ஒப்புதலின் படி திருஅருட்பா முதல் பதிப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டது ” உரை : வடலூர் . புலவர். சீனி. சட்டையப்பனார் வெளியீடு : வள்ளலார் இளைஞர் மன்றம் – கோட்டக்கரை – வடலூர் வள்ளலார் குடில் – விருத்தாசலம்.  வள்ளலார் பெருவெளி இணையதளக்…

Read More