என்மார்க்கம் இறப்பொழிக்கும் சன்மார்க்கந் தானே!

Uncategorized

திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி – எட்டாம் பத்து

                       திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் பதிற்றுப்பத்து அந்தாதி    நூலாசிரியர்:  வள்ளல் பெருமானின் மாணவர் “‘திரிசிரபுரம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மஹாவித்வான் சித்தாந்த ரத்னாகரம்’    அ. வேங்கடசுப்புப்பிள்ளை அவர்கள்” –                                                   …

Read More

திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி – ஒன்பதாம் பத்து

திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் பதிற்றுப்பத்து அந்தாதி    நூலாசிரியர்:  வள்ளல் பெருமானின் மாணவர் “‘திரிசிரபுரம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மஹாவித்வான் சித்தாந்த ரத்னாகரம்’    அ. வேங்கடசுப்புப்பிள்ளை அவர்கள்” –                                                               (வேறு)          …

Read More

திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி – நிறைவுப் பத்து

                      திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் பதிற்றுப்பத்து அந்தாதி   நூலாசிரியர்:  வள்ளல் பெருமானின் மாணவர் “‘திரிசிரபுரம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மஹாவித்வான் சித்தாந்த ரத்னாகரம்’    அ. வேங்கடசுப்புப்பிள்ளை அவர்கள்” –                                                   (வேறு)  …

Read More

திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் பதிற்றுப்பத்து அந்தாதி

திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் பதிற்றுப்பத்து அந்தாதி நூலாசிரியர்: வள்ளல் பெருமானின் மாணவர் “‘திரிசிரபுரம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மஹாவித்வான் சித்தாந்த ரத்னாகரம்’ அ. வேங்கடசுப்புப்பிள்ளை அவர்கள்”  நூலின்  அறிமுகம் பாயிரம் முதற்பத்து இரண்டாம் பத்து மூன்றாம் பத்து நான்காம் பத்து ஐந்தாம் பத்து ஆறாம் பத்து ஏழாம் பத்து எட்டாம் பத்து ஒன்பதாம் பத்து நிறைவுப் பத்து

Read More

தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் நமது திருஅருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானார் மீது பாடிய “திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருப்பள்ளி எழுச்சி”

தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் நமது திருஅருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானார் மீது பாடிய திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் சந்நிதி முறை – நூல் –  திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருப்பள்ளி எழுச்சி போற்றிமால் அயன்மறை புகலுறும் புகலே! புண்ணியத் தவங்கள்செய் புண்ணியப் பயனே! தோற்றருஞ் சிவபரஞ் சோதியே! சுடரே! சுடரவன் குணகடல் தோன்றினன், அரசே! மாற்றரும் வல்லிருள் புலர்ந்தது; கழல்கள் வழிபடும் தொண்டர்கள் வாய்தலின் நின்றார்; ஈற்றொடு முதல் இல்லா அருட்பிரகாச! எம் பெருமான்! பள்ளி எழுந்தருளாயே! 1. ஆணவவல் இருள்…

Read More

திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருச்சந்நிதி முறையீடு – 2. சரணமஞ்சரி – தொழுவூர் வேலாயுதனார் இயற்றியது

அருட்பெருஞ்ஜோதி    அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை   அருட்பெருஞ்ஜோதி சந்நிதி முறையீடு: இராமலிங் கச்சுடர் ஏற்றுபு நோய்செய்என் தொன்மைமலம் இராமலிங்(கு)அண்ணிய புன்மைஉ ளம்விளக் கூஇடும்பை இராமலிங் கன்எடுத்(து)உட்படுத்(து)ஆண்ட எழிற்கருணை இராமலிங் கக்குரு ராயன்நல் பொன்னடி என்முடியே.  (1) 3. சரண மஞ்சரி 1. மாரசந் தாப சரணம், மாதுபங் காள சரணம், மாயசம் போதி சரணம், மாலென்அம் பேவி சரணம், காரணங் காதி சரணம், காலமுந் தேக சரணம், காயமின் றாதி சரணம், காணரும் போத சரணம், ஆரணம்…

Read More

அருள்நாம மந்திராமிர்தம் – திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருச்சந்நிதி முறையீடு – 3 – தொழுவூர் வேலாயுதனார் இயற்றியது – Thozhuvur Velayuthanar

அருள்நாம மந்திராமிர்தம்: வாய்மணக்குற மனமெலா மணக்க வையம்வானக மற்றுள மணக்கத் தூய்மணத்த மாமறை முடிமணக்கத் தூயவாகமத் தொல்சிர மணக்கத் தாய்மணக்குறுங் கருணையினாயென் றாலைமணக்குறத் தரித்தபூங் கழல்கள் எய்மணத்த ஷண்முக சிவகுருவோ மிராமலிங்கவோஞ் சிவாயசற் குருவோம். திவ்விய நாமாமிர்தம்: பழுத்தமெய் யன்பின்சுவை முழுதுண்ட பாதவோம் பசுபதி சிவசிவவோம் முழுத்த மூடனே னுளங்குடிகொண்ட மூர்த்தியோ மருட்டீர்த்தவோஞ் சிவவோம் விழுத்தகுந் திருத் தில்லையம் பலத்து வேதியோ முத்தி வித்தகவன்பு வழுத்தவோ மரகரகர சிவவோம் அருட்பிரகாச வோரு ஜெயஜெய ஜேஜே. எண்ணுமெண் ணங்களெண்ணியவண்ண மினிதுணர்ந் தேழையோங்களுக்கருளும்…

Read More

தசபங்கி – திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருச்சந்நிதி முறையீடு – 4- தொழுவூர் வேலாயுதனார் இயற்றியது

அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெரும்ஜோதி சதபங்கி என்பது ஒரு பாடல் போல இருக்கும் ஆனால் அது நூரு பொருளை தரும், அதுபோல தசபங்கி என்பது ஒரு பாடல் போல இருக்கும் அது பத்து பொருளை தரும், தசபங்கியை இங்கு வெளியிட்டுள்ளோம் சத பங்கி கிடைக்க வில்லை. சத பங்கிக்கு உரை காணும் பொருட்டு சில தமிழ்ச் சான்றோர்களை அணுகினோம், ஆனால் இது மிகவும் இலக்கண கடினம் உடையதாக அவர்கள் தெரிவித்தார்கள், தமிழக இலக்கிய வரலாற்றில் இப்படி ஒரு…

Read More

திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் மீது கூடலூர் சிவ துரைசாமி தேசிகர் அருளிச்செய்த “வருகைப் பதிகம்”.

இராமலிங்காய நம: திருச்சிற்றம்பலம் திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் என்னும் சிதம்பரம் இராமலிங்க அடிகளின் திவ்விய சிறப்புகளை மக்கள் உணரும் பொருட்டு பெருமானாரை தலைவராய் கொண்டு அடிகளின் மீது கூடலூர் சிவ துரைசாமி தேசிகர் அருளிச்செய்த “வருகைப் பதிகம்”. உலகம் தழைக்க வந்துஉதித்த உருவே வருக! ஓதாதே உற்றகலைகள் அனைத்தினையும் உணர்ந்தோய் வருக! ஒன்றுஇரண்டு அற்று இலகும் பரமானந்த சுக இயல்பே வருக! இம்பர் தமை இறவாக் கதியில் ஏற்றுகின்ற இறையே வருக! என்போல்வார் கலகம் தவிர்த்து கதியளிக்கும் கண்ணே வருக! கண்ணிறைந்த களிப்பே…

Read More

திருஅருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானாரின் மீது கூடலூர் சிவ துரைசாமி தேசிகர் தோத்தரித்து அருளிய “சற்குரு துதிகள்” என்னும் “வள்ளலார் தோத்திர திரட்டு”.

திருஅருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானாரின் மீது கூடலூர் சிவ துரைசாமி தேசிகர் தோத்தரித்து அருளிய திருஅருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானாரின் மீது கூடலூர் சிவ துரைசாமி தேசிகர் தோத்தரித்து அருளிய “சற்குரு துதிகள்” என்னும் “வள்ளலார் தோத்திர திரட்டு”. நமது திருஅருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானாரின் திறத்தை, அருட்பாவின் திறத்தை, முழுதும் உணர்ந்தவர் சன்மார்க்க சீலர் .கூடலூர் சிவ துரைசாமி தேசிகர் ஆவார், இவரின் தோத்திரம் ஒவ்வொன்றும் மிக அருமை, அற்புதம், அருள் சிறப்பு மிக்கவை, சொல் நயம், பொருள் நயம், எதுகை, மேனை…

Read More