மருத்துவக் குறிப்புகள்  

மருத்துவக் குறிப்புகள்:

இவையும் அன்பர்கள் எழுதி வைத்துள்ள குறிப்புகளே. இவற்றுள் முதல் நான்கும் ஆ.பா. பதிப்பிற் காண்பவை. 5,6-வது குறிப்புகள் சென்னை சன்மார்க்க சங்கப் பதிப்பிற் காண்பன.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *