மருத்துவக் குறிப்புகள்  

http://hitsharesquare.com/members/princesshirst/ மருத்துவக் குறிப்புகள்:

http://wolfdencreative.com/why-email-marketing-is-still-essential-for-small-businesses/ இவையும் அன்பர்கள் எழுதி வைத்துள்ள குறிப்புகளே. இவற்றுள் முதல் நான்கும் ஆ.பா. பதிப்பிற் காண்பவை. 5,6-வது குறிப்புகள் சென்னை சன்மார்க்க சங்கப் பதிப்பிற் காண்பன.

source url  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *