பேருபதேசம்

பேருபதேசம்:

சித்திவளாகத் திருமாளிகையில் 22-10-1873-ல் முதன் முதலாகச் சன்மார்க்கக் கொடியைக் கட்டி அடிகள் செய்த உபதேசம். அடிகளின் முடிந்த முடிவான கொள்கைகள் கருத்துகள் பலவற்றை இதனுட் காணலாம்.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *