பொன்வண்ணத் தந்தாதி 22-ம் செய்யுள் உரை

follow url பொன்வண்ணத் தந்தாதி 22-ம் செய்யுள் உரை:

http://kidschanceofne.org/news/?page_number_0=3 இதற்குக் கிடைத்த பிரதி ஒன்றில் இவ்வியாக்கியானத்தின் தலைப்பில் “சைவ சித்தாந்தப் பெருநெறியோரால் வழங்கும் திருமுறை பன்னிரண்டனுள் பதினொரந் திருமுறைப் பிரபந்தங்களி லொன்றாகிய பொன்வண்ணத் தந்தாதி 22-ம் பாசுரத்திற்குத் திருவருட் பிரகாச வள்ளலா ரென்னும் சிதம்பரம் இராமலிங்க பிள்ளை அவர்களால் வரைந்துள்ள வியாக்கியானம்” என்றெழுதியிருக்கிறது’ என்ற அடிக்குறிப்புடன் இதனை ஆ.பா. முதன் முதலாகப் பதிப்பித்திருக்கிறார்.

buy modafinil in canada  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *