புதுவை வேலு முதலியார்க்கு வரைந்த திருமுகங்கள் 

http://planetapaz.org/index.php/multimedia/audios புதுவை வேலு முதலியார்க்கு வரைந்தவை:

buy modafinil online in the uk  

follow link ஆறு திருமுகங்கள் ஆ.பா. பதிப்பில் முதன் முதலாக வெளியாயின,. ஆதாரம் அடிகள் திருக்கரத்தா லெழுதிய மூலங்களே. ஏழாவது திருமுகமாக இப்பதிப்பில் அச்சிடப் பெற்றிருப்பது ஆ.பா. பதிப்பிற் காணாதது; சென்னை சன்மார்க்க சங்கப் பதிப்பிற் காண்பது. முதல் திருமுகத்தின் மூலத்தை மட்டும் யாம் பார்த்திருக்கிறோம்.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *