என்மார்க்கம் இறப்பொழிக்கும் சன்மார்க்கந் தானே!

Vallalar Pootri

“திருஅருட்பா வரலாறு – 1 ” – தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

By Jayanthi | January 10, 2019 | 0 Comments

“திருஅருட்பா வரலாறு – 2” – தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

By Jayanthi | January 10, 2019 | 0 Comments

“திருஅருட்பா வரலாறு – 3” – வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

By Jayanthi | January 10, 2019 | 0 Comments

“திருஅருட்பா வரலாறு – 4” – வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

By Jayanthi | January 10, 2019 | 0 Comments

“திருஅருட்பா வரலாறு – 5” – வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

By Jayanthi | January 10, 2019 | 0 Comments

“திருஅருட்பா வரலாறு – 6” – வள்ளற் பெருமானின் முதல் மாணாக்கர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

By Jayanthi | January 10, 2019 | 0 Comments

தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் நமது திருஅருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானார் மீது பாடிய “திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருப்பள்ளி எழுச்சி”

By Jayanthi | January 10, 2019 | 0 Comments

திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருச்சந்நிதி முறையீடு – 2. சரணமஞ்சரி – தொழுவூர் வேலாயுதனார் இயற்றியது

By Jayanthi | January 10, 2019 | 0 Comments

அருள்நாம மந்திராமிர்தம் – திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருச்சந்நிதி முறையீடு – 3 – தொழுவூர் வேலாயுதனார் இயற்றியது – Thozhuvur Velayuthanar

By Jayanthi | January 10, 2019 | 0 Comments

தசபங்கி – திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் திருச்சந்நிதி முறையீடு – 4- தொழுவூர் வேலாயுதனார் இயற்றியது

By Jayanthi | January 10, 2019 | 0 Comments