சமரச சுத்தசன்மார்க்க சத்தியப் பெருவிண்ணப்பம் 

source link சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்தியப் பெரு விண்ணப்பம்:

see url “சுவாமிகளது தெய்வத் திருக்கரத்தால் எழுதிய மூலமே இதற்கு ஆதாரம். இதற்காகக் கிடைத்த அன்பர்கள் கை எழுத்துப் பிரதிகள் ஆறு. இது சுவாமிகளின் இரண்டாவது வாசக விண்ணப்பமாக எல்லாப் பிரதிகளிலும் கொண்டிருக்கிறது. இவ்விண்ணப்பத்தின் பெயர் மூலத்தில் சுவாமிகளால் குறிக்கப்படவில்லை”- என்பது ஆ.பா. அடிக்குறிப்பு. அடிகள் எழுதியருளிய மூலத்தை யாம் பார்த்திருக்கிறோம்.

http://internationalindoor.com/high-school-league/  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *