சஞ்சீவி மூலிகைகள்

சஞ்சீவி மூலிகைகள்:

அடிகளின் உபதேசங்களைக் கேட்ட அன்பர்கள் எழுதி வைத்துள்ள குறிப்புகளிற் காண்பன. ‘வேறு குறிப்பு’ என்பது வேறொருவரால் எழுதப் பெற்றது.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *