சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்க சத்திய விண்ணப்பம்

where buy modafinil online சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்க சத்திய விண்ணப்பம்:

http://aj-smith.com/greenville-county-sc-public-arrest-records.html  

http://wpchotsprings.com/tag/bandar-judi-online/ “இங்கு இதற்காதாரம் அன்பர்கள் கை எழுத்துப் பிரதிகள் நான்கு. இதன் பெயர் விண்ணப்பத்திலேயே கண்டிருக்கிறது. கிடைத்த பிரதிகளில் இது மின் போந்த மூன்று விண்ணப்பங்களோடு தொடர்ந்து எண்ணப்படாமலிருக்கிறது”- என்பது ஆ.பா. அடிக்குறிப்பு.

முதற் பதிப்பு, பொ.சு., பி.இரா., ச.மு.க. பதிப்புகளில் இது முதலாவது விண்ணப்பமாக வைக்கப் பெற்றுள்ளது. முதற் பதிப்பில் இதன் பெயர்: சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்க சத்தியச் சிறு விண்ணப்பம். பொ.சு., ச.மு.க. பதிப்புகளில் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்தியச் சிறு விண்ணப்பம். பி.இரா. பதிப்பில்: சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்க சத்திய விண்ணப்பம். இதன் பெயர் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்க சத்திய விண்ணப்பம் என்று மூலத்திலேயே குறிப்பிடப் பட்டிருக்கிறது.

கையெழுத்துப் பிரதிகள் மூன்றில் விண்ணப்பத்தின் இறுதியில், ‘இங்ஙனம் சிதம்பரம் இராமலிங்கம்’ என்பது காணப்படுகிறதென ஆ.பா. குறிப்பிடுகிறார். பி.இரா. பதிப்பிலும் ‘இங்ஙனம் சிதம்பரம் இராமலிங்கம்’ என்று விண்ணப்பத்தின் ஈற்றில் இருக்கிறது.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *