சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞானவிண்ணப்பம் 

சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞான விண்ணப்பம்:

“இங்கு இதற்காதாரம் அன்பர்கள் கை எழுத்துப் பிரதிகள் ஆறு.”மூன்றாவது அருளிச் செய்த விண்ணப்பம்” என்று ஸ்ரீ மகாதேவ முதலியாரது பிரதியிலும், ‘திருவருட் சமுக விசேஷ விண்ணப்பம்’ என்று ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பிள்ளை அவர்களது பிரதியிலும், ‘ஞான விண்ணப்பம்’ என்று வேறு இரண்டு பிரதிகளிலும், ‘இஃது மூன்றாவது வாசக விண்ணப்பம், திருவருட் சமுகத் திருவண்ணத் தருமையினையும் அத் திருவருட் சமுகத்தையடைந்த உண்மை ஞானிகளின் சித்தி வல்லபத்தினது பேரருமையினையுங் கூறுகின்றது’ என்று மற்றொன்றிலும் இவ்விண்ணப்பத்தின் தலைப்பில் எழுதியிருக்கிறது” என்பது ஆ.பா. அடிக்குறிப்பு. பி.இரா. பதிப்பில் இதன் பெயர் ‘திருவருட் சமுக விசேஷ விண்ணப்ப மென்னும் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞான விண்ணப்பம்’ எனக் காணப்படுகிறது.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *