சுப்பிரமணியம் 

சுப்பிரமணியம்:

அடிகளின் உபதேசத்தைக் கேட்ட அன்பர் ஒருவர் எழுதிவைத்த குறிப்பு.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *