திருவருண் மெய்ம்மொழி 

திருவருண் மெய்ம்மொழி:
சித்தி வளாகத்திற் செய்த உபதேசம், கேட்ட அன்பர் ஒருவரின் குறிப்பு.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *