தொண்டமண்டல சதகம் : நூற்பெயர் இலக்கணம்

அடிகள் பதிப்பித்த நூல்களுள் இரண்டாவது தொண்டமண்டல சதகம். நூலின் பெயராகிய தொண்டமண்டல சதகம் என்பதற்கு இலக்கணமும் நூலின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலுக்கு உரையும் எழுதித் தொண்டமண்டல சதகத்தை அடிகள் 1855-ல் பதிப்பித்தார்.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *