வள்ளலார் குறித்து – வேலாயுதனார் வாக்குமூலம்!

வள்ளலார் குறித்து பிரம ஞான சங்கத்திற்கு வேலாயுதனார் வாக்குமூலம்!

source

watch  

One thought on “வள்ளலார் குறித்து – வேலாயுதனார் வாக்குமூலம்!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *