வேதாந்த தேசிகர் குறட்பா ஒன்றன் உரை

http://oceanadesigns.net/color-selection/ வேதாந்த தேசிகர் குறட்பா ஒன்றன் உரை:

http://sclarita.com/author/iheartscv/page/2/ “இஃது உபதேசம் விரும்பிய ஓர் வடகலை வைஷ்ணவர்க்குச் சுவாமிகள் கூறிய வழி வந்ததாகத் தெரிகிறது. இதற்காகக் கிடைத்த பிரதிகள் மூன்று. உரையின் தலைப்பில், ஒன்றில் “திருவறங்கம், விசிட்டாத்துவித சித்தாந்தம்” என்றும் மற்றொன்றில் “விஷ்ணு பரவமான இந்தக் குறள் வெண்பாவுக்குத் திருவருட் பிரகாசப் பெருமானால் விசிஷ்டாத்வைதமாகவும், சிவாத்வைதமாகவும், பௌராணிக சித்தாந்த மாயும் செய்த வியாக்கியானம் என்றும் எழுதியிருக்கிறது” – எனபது ஆ.பா. அடிக்குறிப்பு. ச.மு. கந்தசாமி பிள்ளையின் திருவருட்பாப் பதிப்பில் இது முதன் முதல் அச்சாகியுள்ளது.

http://oceanadesigns.net/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://oceanadesigns.net/edges/  

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *